▷ Технологія виробництва крупи з гороху. Удосконалення технології виробництва

Практика вдосконалення технології виробництва круп із гороху

Верещинський О.П. – генеральний директор ТОВ «ОЛИС», доктор технічних наук;

Шевченко Д.В. – начальник відділу розробок та впроваджень ТОВ «ОЛИС»

Розвиток споживчого ринку товарів визначає актуальні напрямки вдосконалення технологій їхнього виробництва. Так, аналіз сучасної кон’юнктури ринку круп виявляє стійку перевагу в попиті на горох колений. Традиційна технологія виробництва круп із гороху передбачає виробництво гороху коленого разом із горохом цілим у встановленій пропорції. Збільшення виходу гороху коленого, а тим більше виробництво гороху тільки коленого, традиційною технологією не передбачено. В арсеналі існуючих технологічних операцій та машин для їхньої реалізації спеціальні засоби вирішення зазначеної задачі відсутні. Але практика показує, що розробка та використання нового обладнання дозволяють ефективно вирішити вказану потребу,а також забезпечити суттєве скорочення технології переробки та зменшення її енергоємності.

За традиційною технологією [1, 2] для лущення гороху використовуються машини типу А1-ЗШН. Необхідна технологічна ефективність їхньої роботи забезпечується попереднім фракціонуванням зерна гороху з обробкою крупної та мілкої фракції окремо на двох послідовних лущильно-шліфувальних системах. Разом із тим, випробування сучасної лущильної машини конструкції «Каскад» (рис. 1) виявило можливість ефективної реалізації операції лущення гороху без попереднього фракціонування і на одній лущильно-шліфувальній системі.

Мал. 1 Лущильно-шліфувальна машина конструкції «Каскад»

Перевірка ефективності сортування лущеного гороху, отриманого без попереднього фракціонування зерна, показала, що використання сит із продовгуватими отворами розміру 4х20 і навіть 4,2х20 надійно забезпечує повне виділення гороху коленого в проходову фракцію і унеможливлює потрапляння до її складу мілкого гороху цілого.

Таким чином, впровадження лущильно-шліфувальних машин конструкції «Каскад» у технологію переробки гороху дозволяє повністю виключити операцію фракціонування, а замість чотирьох систем лущення передбачати тільки одну.

Для подрібнення цілого гороху на сім’ядолі була розроблена машина марки МКГ ударної дії відцентрового типу (рис. 2). Названа машина складається із ротору, що забезпечує розгін зерна до певної швидкості, та відбивального кільця з поверхнею спеціального профілю. Випробовування такої машини показали, що інтенсифікація подрібнення гороху за рахунок збільшення швидкості обертання ротору неодмінно тягне за собою збільшення вмісту мучки та дрібки. Тому для кожної партії гороху необхідно обирати найбільш прийнятний режим подрібнення, отриману суміш сортувати, а виділений цілий горох направляти на повторне подрібнення.

Мал. 2 Машина для подрібнення цілого гороху на сім’ядолі марки МКГ

Традиційна технологія переробки гороху [1, 2] включає полірування лущеного гороху, як цілого, так і коленого. Проведення такої операції дещо покращує товарний вигляд крупи, але не впливає на підвищення її харчової цінності і веде до збільшення вартості. За таких умов полірування круп гороху не е обов’язковою умовою для успішного їхнього продажу і, як показує практика, в більшості випадків може бути виключене.

Зазначені новації повною мірою реалізовані при розробці технологічної схеми (рис. 3) виробництва круп із гороху для універсальних крупоцехів малої потужності «ОПТИМАТИК-К». Названі крупоцехи продуктивністю 7 і 15 т/добу серійно випускаються ТОВ «ОЛИС» із використанням патенту України на винахід [4]. Досвід роботи цілого ряду таких виробництв показує, що фактичний вихід при отриманні гороху цілого і гороху коленого забезпечений у межах 83- 85%, а при отриманні тільки гороху коленого – 80-82% по відношенню до зерна після зерноочистки. При цьому затрати електроенергії на переробку 1 тонни зерна складають 32- 34 кВт год.!

За схемою, наведеною на рис.3, можливе створення переробки гороху будь-якої продуктивності з використанням обладнання більшої потужності, що є у нашому арсеналі.

Мал. 3 Принципова технологічна схема виробництва круп з гороху, що реалізована в універсальних крупоцехах «ОПТИМАТИК-К»:
1 – бункер; 2 – лущильно-шліфувальна машина конструкції «Каскад»; 3 – просіювач марки ПГ;
4 – машина для подрібнення гороху на сім’ядолі марки МКГ; 5 – аспіраційна колонка марки АК

Як відомо, сім’ядолі у зерні гороху складають 90-94% від його маси [2], тому навіть з урахуванням наведених результатів е актуальним і перспективним подальший пошук засобів підвищення виходу круп із гороху.

 

ЛІТЕРАТУРА

  • Крошко Г.Д. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних заводах [Текст]/Г.Д. Крошко [та ін]. – К.: «Віпол», 1998. – 145 с.
  • Шутенко Є.І. Технологія круп’яного виробництва [Текст] / Є. І. Шутенко, С.М. Coц. – К.: «Освіта України», 2010. – 272 c.
  • Універсальні крупоцехи “ОПТИМАТИК-К-07” та “ОПТИМАТИК-К-15” [Ел.ресурс]. – Режим доступу: www.olis.com.ua
  • Пат. №99424 Україна, В02В 3/02 (2006.01). Установка для виробництва гороху коленого [Текст]/О П. Верещинський; патентовласник Верещинський О.П. – №а 2011 13880; заявл. 25.11.2011; опубл. 10.08.2012 ; Бюл. № 15. – 4 с
Опубліковано в
scroll-up-arrow